Rada zamestnávateľov pre SDV

Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania koordinuje postup pri výkone pôsobnosti stavovských organizácií a profesijných organizácií v systéme duálneho vzdelávania a príprave na povolanie.

Poslanie:

Cielené spojenie reprezentatívnych stavovských a profesijných organizácií za účelom jednotného pôsobenia a zastupovania záujmov zamestnávateľov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na povolanie na celoštátnej a regionálnej úrovni.

Vízia:

Zabezpečenie funkčného systému odborného vzdelávania smerujúceho k príprave na povolanie podľa potrieb trhu práce.

 Spoločné hodnoty:

 Reprezentatívnosť a jednotnosť v zastupovaní záujmov zamestnávateľov …. lebo máme ambíciu zastupovať všetkých zamestnávateľov, ktorí o to budú stáť.

Otvorenosť pre spoluprácu …. lebo sme prístupní spolupráci so všetkými partnermi na odbornej úrovni.

Odbornosť a koncepčný prístup …. lebo systematicky a koncepčne zapájame odborníkov a vzájomne akceptujeme názory väčšiny.

Dôveryhodnosť a spoľahlivosť …. lebo si vážime seba, svojich partnerov a ich čas.

Spoločenská zodpovednosť …. lebo nám ide o zabezpečenie konkurencieschopnosti Slovenska, o naše deti a ich blaho.

Apolitickosť …. lebo vzdelávanie musí byť apolitické, pretože vytvárame systémy nad rámec jedného volebného obdobia pre celé generácie.